Teamwork in the Online Course − the Study Based on the Questionnaire

Abstrakt

Artykuł prezentuje studium pracy zespołowej na podstawie wyników ankietyzacji. Istotnym wyjściowym zagadnieniem,rozważanym w pracy, jest kwestia projektowania pracy zespołowej. Jest to dość złożony problem, wymagający ciągłej optymalizacji w zależności od kontekstu sytuacji. Co roku każdy kurs z przedmiotu „Technologia informacyjna” prowadzony na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (UPWr) zawiera moduł pracy zespołowej. W czasie trwania kursu studenci pracują razem „online” i „face to face”. Ankietyzacja objęła zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych studiujących na 5 kierunkach studiów na UPWr, którzy uczą się technologii informacyjnej w czasie pierwszego semestru studiów. Wnioski oparte na analizie otrzymanych odpowiedzi pozwoliły znaleźć słabe punkty w procesie edukacyjnym, co zarazem przyczyniło się do sporządzenia lepszych wytycznych do projektowania pracy zespołowej w przyszłości.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]