Aktywizacja studentów kursów e-learningowych na przykładzie kursu inżynierii oprogramowania

Abstrakt

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning) niesie ze sobą, obok licznych korzyści, również szereg zagrożeń dla osoby uczącej się. Jednym z istotniejszych jest, naszym zdaniem, poczucie osamotnienia studenta, brak kontaktu z nauczycielem i innymi uczącymi się, a w konsekwencji spadek motywacji do nauki. Prowadzi to często do zniechęcenia i znacznego spadku aktywności studenta w czasie kursu. Przed nauczycielem staje więc istotny problem: w jaki sposób podnieść motywację studenta do pracy w kursie zdalnym i jak go skutecznie aktywizować? W artykule autorzy starają się podzielić swoimi doświadczeniami w metodach aktywizacji i zwiększaniu motywacji studentów. Prezentują własną metodę aktywizacji opartą na metodzie PBL (Project Based Learning) i wykorzystaniu cyklu Kolba, którą stosowali w kilku edycjach kursu e-learningowego z zakresu inżynierii i projektowania systemów informatycznych. Kurs prowadzony jest na studiach drugiego stopnia kierunku informatyka na Politechnice Warszawskiej w modelu SPRINT realizowanym w Ośrodku Szkolenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Doświadczenia nabyte w ciągu kilku lat wskazują, że wprowadzenie do nauczania na poziomie studiów drugiego stopnia metody projektowej oraz zastosowania rzeczywistych narzędzi pracy grupowej i repozytorium modeli daje pozytywne efekty aktywizujące. Wiąże się jednak z dużym nakładem czasu na pracę z platformą, zarówno po stronie studenta, jak i nauczyciela.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]